ESL

ESL (Ett Självständigt Liv) är ett program för träning av sociala färdigheter vid schizofreni. ESL får en stark rekommendation i socialstyrelsens nationella riktlinjer.  I det ursprungliga programmet lärs som regel färdigheter ut och tränas i studiecirkelform. ESL-pedagogik är däremot ett allmänt förhållningssätt och en pedagogisk metod i den dagliga kontakten och i arbetet med enskilda boende.

Syftet med ESL-pedagogiken är att stödja kognitiva funktioner och på så vis underlätta för personen att möta vardagens svårigheter, att lösa problem och att träna färdigheter i det vardagliga arbetet, främja delaktighet i sitt liv och förmågor till att tillgodogöra sig samhällets service och annat utbud.

© Copyright - Solsunda